POLITYKA SENIORALNA na Mazowszu

W listopadzie 2014 roku  Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził nową Strategię Polityki Społecznej dla naszego województwa na lata 2014-2020. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd.

Ważną grupą społeczną określoną w Strategii Polityki Społecznej są osoby starsze -60+. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał również Pełnomocnika do spraw Polityki Senioralnej, którego zadaniem jest pełnienie funkcji koordynacyjno-informacyjnej i wykonawczej dla działań i programów dotyczących seniorów.

Na Pełnomocnika wyznaczono Pana Artura Pozorka - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Korespondencję skierowaną do Pełnomocnika prosimy kierować na adres:

Pan Artur Pozorek
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa
e-mail: mcps@mcps.com.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej